Geoteknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE415

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE415
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

60 hp inom ingenjörsprogram, inklusive Betongbyggnad I, Stålbyggnad och Byggprocessen.

Mål

Kursen är en introduktion till ämnet och behandlar grundläggande principer inom geoteknik. Avsikten med kursen är att ge en teoretisk grund, så att kunskaperna ska kunna tillämpas på varierande objekt allt eftersom teknik och tillämpningsområden förändras i framtiden. Med sina teoretiska insikter skall man på egen hand kunna fortbilda sig inom ämnet. Kursmomentet är inriktat på att ge kunskaper och färdigheter inom de avsnitt som behandlas t.ex. jordmaterials hållfasthets- och deformationsegenskaper, beräkningsmetoder för sättning, jordtryck, bärförmåga, släntstabilitet, bergklassificering och bergmekanik. Den teoretiska bakgrunden exemplifieras med praktiska tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för de lösa jordlagrens uppkomst och bildningssätt samt för huvuddragen av Sveriges berggrund,
  • beskriva grundläggande begrepp i jordmaterialläran, samt metoder för klassificering av jord och för uppbyggnad av grovkornig och finkornig jord,
  • beskriva jords beteende vid kompression och skjuvning samt förklara begreppen kontraktans och dilatans,
  • beräkna brottillstånd i friktions- och kohesionsjord utgående från Mohr-Coulombs brotteori samt redogöra för begreppen aktivt och passivt brottillstånd,
  • bestämma spänningstillstånd i jordprofiler, självständigt utföra sättningsberäkningar för given överlast för jordprofiler samt redogöra för begreppet konsolidering,
  • beräkna aktivt och passivt jordtryck mot stödkonstruktioner,
  • tillämpa allmänna ekvationen för jords bärförmåga på enklare fall,
  • analysera enklare slänters stabilitet,
  • redogöra för olika förundersöknings- och bergklassificeringsmetoder,
  • utföra enklare bergmekaniska beräkningar.

Innehåll

Byggnadsgeologi: De kvartära jordlagrens bildningssätt. Den svenska berggrunden.

Jordmateriallära: Jords beståndsdelar och klassificering. Jords strukturella uppbyggnad.

Jordmekanik: Spänningstillstånd i jord. Kompression och skjuvning av jord. Brott i jord.

Geoteknik: Konsolideringssättning, bärförmåga, jordtryck, släntstabilitet.

Bergmekanik: Bergmassans hållfasthets- och deformationsegenskaper. Bergmekaniska beräkningar. Bergklassificering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer och exkursion.

Examination

Laborationer och exkursionsrapport (2 hp), aktivt deltagande i övningspass och redovisning av övningsuppgifter (1 hp) samt skriftlig eller muntlig tentamen (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare Geoteknik, 1BI136 och kan inte medräknas i en examen samtidigt med denna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin