Examensarbete i byggteknik

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE412

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE412
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2012
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

130 hp godkända kurser inom högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
  • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
  • tillämpa förvärvade kunskaper
  • självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
  • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
  • visa ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.

Innehåll

I examensarbetet skall studenten tillämpa kunskaper som har förvärvats under studietiden genom att självständigt behandla och redovisa en uppgift inom planerad tid. Uppgiften skall vara så vald att kunskaper från tidigare studier kan tillämpas, breddas och fördjupas.

Examensarbetet görs inom huvudområdet teknik. Det innebär bland annat krav på teknisk relevans och att arbetet ska kunna sättas in i ett tekniskt sammanhang. Uppgiften för examensarbetet skall dessutom passa ihop med programmets mål och programmets egna riktlinjer för vad som är lämpliga examensarbeten.

I kursen ingår även inläsning av utvald fördjupningslitteratur.

Examensarbetet skall medföra kontakter inom näringsliv eller forskning.

Undervisning

Självständigt forsknings- eller utvecklingsarbete, rapportskrivning, individuell handledning och seminarier.

Examination

Arbetet skall redovisas muntligt på ett seminarium. I examinationen ingår även att opponera på ett annat examensarbete inom det egna programmet.

Examensarbetet skall redovisas i form av en rapport skriven på engelska eller svenska. Samtliga rapporter skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning omfattande ca en sida svensk text. En rapport skriven på svenska skall även innehålla en kort vetenskaplig sammanfattning (abstract) på engelska. Rapporten skall innehålla en introduktion till det valda ämnesområdet, en beskrivning av målet med projektet och övergripande strategi för att lösa det valda problemet, experimentella metoder, resultat, diskussion, referenser till vetenskaplig litteratur och en lista på den litteratur som lästs i samband med arbetets utförande.

Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen Examensarbete i byggteknik 1BI131.

Anvisningar för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin