Nationalekonomi C: Examensarbete

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2NE770

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2NE770
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Nationalekonomi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Nationalekonomiska institutionens styrelse, 18 juni 2012
Ansvarig institution
Nationalekonomiska institutionen

Behörighetskrav

Genomgått Nationalekonomi A 30 hp och Nationalekonomi B 30 hp och godkänd på minst 52,5 hp. Statistik 15 hp.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

• identifiera och formulera en nationalekonomisk fråga,

• välja och motivera en vetenskaplig metod i förhållande till uppsatsens frågeställning,

• strukturera sin undersökning och dra slutsatser på basis av eget arbete och eventuellt av tidigare forskning,

• tillämpa grundläggande ekonomiska teorier på ekonomiska frågor’

• skriva en uppsats med bra språk,

• muntligt och skriftligt granska andra vetenskapliga arbeten och komma med konstruktiva synpunkter.

Innehåll

Examensarbetet sker i flera steg enligt ett fastsällt schema. Först skall studenterna ta kontakt med sina handledare och, i samråd med handledaren, välja ett konkret uppsatsämne. Därefter skall det inlämnas en kort PM som innehåller uppsatsen syfte, disposition och källor.

Ett nästan färdigt manus lämnas in på Studentportalen och läggs sedan fram för seminariebehandling ca två månader efter terminstarten. Manuset betraktas som ett pågående arbete och behöver inte vara fullständigt, men det skall omfatta minst 3/4 av uppsatsen. Manuset kan inte läggas fram om handlaren bedömer att det är mycket bristfälligt.

Manusen behandlas på en serie obligatoriska seminarier där varje student skall försvara sitt eget arbete och kritiskt granska andra studenters manuskript. Varje uppsatsförfattare får sedan - med hänsyn till seminariediskussionerna och handledarens kommentarer - färdigställa uppsatsen. Deltagande i samtliga seminarier är obligatoriskt.

Slutligen skall den färdiga uppsatsen laddas upp på Studentportalen i slutet av terminen. Studenterna skall göra eventuella smärre ändringar och skicka en slutversion till handledaren i samråd med handledaren

Undervisning

Undervisningen består av dels handledning med planeringsseminarium och mellanseminarium, dels en avslutande seminarieserie.

Deltagande i dessa seminarier är obligatoriskt.

Vidare ingår ett metodseminarium i inledningen till uppsatsarbetet och individuell handledning.

Examination

Den färdiga uppsatsen betygsätts av handledaren och en medbedömare. I bedömningen tar man hänsyn till bl.a. problemformuleringen, strukturen på dispositionen, analysen, tillämpningen av begrepp och teorier, behandlingen av data och språk. Dessutom krävs en aktiv deltagande vid de obligatoriska seminarierna för godkänd på examensarbetet. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

Övergångsbestämmelser

Kursen ges enligt högskoleförordning gällande före 1 juli 2007. Kursen ges för sista gången läsåret 07/08.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin