Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5NS189

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5NS189
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Svenska som andraspråk G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionen för nordiska språk, 20 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för nordiska språk

Allmänt

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redovisa grundläggande grammatisk terminologi
  • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
  • analysera och bedöma utvecklingsnivå i svenskt inlärarspråk särskilt i fråga om grammatisk utveckling
  • visa hur olika undervisningsmetoder kan möta inlärares behov

Innehåll

Kursen behandlar svenskans struktur i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin