Kvantkemiska beräkningsmetoder för molekyler och material

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB273

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB273
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • reflektera över hur kvantkemiska beräkningar kan ge unik information och förståelse om egenskaper hos molekyler och material
  • redogöra för de centrala delarna av kvantkemisk beräkningsmetodik för molekyler, med tonvikt på statisk och dynamisk elektronkorrelation
  • redogöra för de centrala aspekterna av kvantkemisk beräkningsmetodik för fasta material, ytor och gränssnitt, med särskilt fokus på periodiska beräkningar
  • tillämpa några av ovanstående metoder och modeller i praktiska kvantkemiska beräkningar och tolka erhållna resultat
  • diskutera de viktigaste för- och nackdelarna med de metoder som diskuteras på kursen och ha förmåga att välja adekvat beräkningsmetod för specifik beräkningskemisk frågeställning
  • redogöra för de grundläggande principerna för några metoder som kombinerar kvantmekanik och kraftfält (QM/MM) och som kan användas för stora system, både molekyler och fasta material
  • diskutera huvudaspekterna av forskningsartiklar i tillämpad kvantkemi
  • diskutera några av de viktiga aktuella problem- och frågeställningarna inom området kvantkemiska metoder och beräkningar
  • redogöra för, och reflektera över, några aspekter av kvantkemins roll inom modern beräkningskemi och e-vetenskap, såsom multiskalmodellering och materialdesign.

Innehåll

Kursens tonvikt ligger på hur kvantkemiska beräkningar kan tillämpas på enskilda molekyler och på kondenserade system (fast fas, ytor, nanomaterial), t.ex. för energi- och miljötillämpningar och i katalys, liksom de teoretiska grunderna för detta. Elektronkorrelerade metoder liksom beräkning av elektronstruktur "från bindningar till band" är centrala. Kursen orienterar också om kvantkemi som en byggnadssten inom multiskal-modellering. Kursen inleds med en kort översikt av de kvantmekaniska postulaten, och några viktiga begrepp och beteckningar inom kvantmekaniken.

Följande begrepp diskuteras under kursen: Potentialenergiytor, elektroniska egenskaper. Hartree-Fock-teori (restricted och unrestricted) för molekyler, DFT-teori, öppna-skal-system, Slater-determinanter, statisk och dynamisk elektronkorrelation (CI, CC, CASSCF, MPn). Periodiska DFT-beräkningar för material, basset av plana vågor, DOS (density of electronic states), kvantkemiska modeller för beskrivning av omgivningseffekter. Icke-periodiska metoder för kondenserad materia. QM/MM-metodik. Beräkning och tolkning av molekyl- och materialegenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, datorlaborationer, litteraturuppgift.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 6 hp. Laborationer och litteraturprojekt med muntlig redovisningmotsvarar tillsammans 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultaten av det skriftliga provet, laborationerna och litteraturuppgiften.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin