Ekologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG606

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG606
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 mars 2013
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

Zoologisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp, samt Botanisk systematik, morfologi och evolution, 7,5 hp, eller motsvarande.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för grundläggande ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och systemnivå
  • tillämpa insikter och kunskaper inom ekologiämnets hela bredd

Innehåll

Kursen omfattar ekologiska frågeställningar och principer på individ-, populations-, samhälls- och ekosystemnivå. Den ger tillämpbara insikter i ämnets hela bredd. Momentet tar upp grundläggande definitioner och begrepp, ekosystemets flöden av energi och material, struktur och funktion hos ekologiska samhällen, fördelningsmönster i naturen, olika typer av mellanartsrelationer, såsom konkurrens och predation samt populationers struktur och dynamik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och fältövningar. Kursen ges även som nätburen distansutbildning.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen (5 hp) samt redovisning av litteraturuppgift (1,5 hp) och fältövningar (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin