Programmeringsteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TD433

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TD433
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 15 juni 2012
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8). Dessutom rekommenderas Beräkningsvetenskap I eller motsvarande. Anledningen är att kursen kräver att man är bekant med algoritmbegreppet, grundläggande programmeringsstrukturer (if, while, for), underprogram (t.ex. funktioner) och parameteröverföring.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande begreppen klass, objekt, inkapsling och därtill hörande underbegrepp;
 • analysera problem och designa lösningar genom att använda ovanstående begrepp;
 • använda programmeringsspråket Java genom att

  • förklara vad ett givet program utför
  • skriva och använda klasser som innehåller instansvariabler, metoder och konstruktorer
  • skriva program med flera samverkande klasser;

 • använda en programutvecklingsmiljö;
 • testa och felsöka program.

Innehåll

Introduktion till programmering: syftet med programmering, programmeringsprocessens faser, programmering satt i sitt sammanhang genom exempel på tillämpningar, datorsystemet ur programmerarens synvinkel, programmeringsmiljöer.

Algoritmer: programmet som algoritm, skillnaden i preciseringsgrad mellan vardagslivets algoritmer och datorprogram.

Objektorienterad problemlösning: introduktion till objektorienterad analys och design, begreppen modell, klass, objekt, inkapsling, instansvariabel, konstruktor och metod. Klassvariabel och klassmetod.

Datatyper: primitiva datatyper och referenser inklusive arrayer.

Algoritmelement: tilldelning, sekvens, selektion, iteration. Aritmetiska och logiska uttryck, terminalbaserad in- och utmatning.

Programmering: skriva program, klasser och använda färdiga klasser. Programflöde.

Programmeringsteknik: systematisk arbetsgång för problemanalys, programdesign, implementering, testning, felsökning samt dokumentation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner/laborationer och inlämningsuppgifter, samt gästföreläsning.

Examination

Skriftligt prov (2 hp) samt inlämningsuppgifter (3 hp), där testning och felsökning ingår.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin