Molekylär igenkänning i biologiska system

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB454

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB454
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N, Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 april 2013
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Alt. 1) 120 hp med 60 hp kemi inkl. Biokemi, 20 hp eller motsv. Alt 2) 120 hp med 30 hp kemi och 30 hp biologi inkl. Biokemi 20 hp, eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • beskriva och diskutera molekylär igenkänning utifrån olika biomakromolekylers (proteiner, kolhydrater, nukleinsyror) interaktioner med andra biomolekyler och små syntetiska ligander.
  • förklara grundläggande principer för molekylär igenkänning utifrån kinetiska och termodynamiska principer samt tredimensionella strukturer av biomakromolekylers komplex med andra molekyler
  • redogöra för begreppen affinitet och selektivitet utifrån stereokemiska och termodynamiska principer
  • beskriva och diskutera dynamik och plasticitet hos proteiner i förhållande till molekylär växelverkan, särskilt affinitet och selektivitet
  • använda molekylgrafik för att studera struktur hos biomakromolekyler och deras komplex
  • ange vanligt förekommande biologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder för studier av molekylära interaktioner samt beskriva principen för hur de fungerar och den information de kan tillhandahålla
  • redogöra för molekylär igenkänning av proteiner, kolhydrater, nukleinsyror och lipider av små syntetiska molekyler
  • exemplifiera användningsområden för kemiska föreningar som designats och syntetiserats för att känna igen proteiner och andra biomakromolekyler

Innehåll

Molekylära interaktionsmekanismer och krafter mellan molekyler: , affinitet, kinetik och termodynamik. Interaktioners beroende på miljön.

Struktur och dynamik hos biomakromolekyler och deras komplex:Selektivitet, multivalens, aviditet Olika typer av biomolekylära interaktioner: Proteinligand, protein-protein , DNA-protein , RNA-protein ,. Inhibering av interaktioner.

: Applikationer: Design av ligander, modifiering av proteiner och nukleinsyror för förändring av deras interaktioner med andra makromolekyler eller ligander.

Biologiska, biokemiska och biofysikaliska metoder för identifiering och karaktärisering av molekylära interaktioner.

Modellering av interaktioner med molekylgrafik och strukturinformation

Exempel på hur biologiska system och deras egenskaper kan beskrivas utifrån involverade molekylära interaktioner. Tillämpningar av interaktionsanalyser inom livsvetenskaplig forskning, läkemedelsutveckling och diagnostik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

Ett skriftligt prov anordnas i slutet av kursen (10 hp). Laborationer, övningar och projekt examineras under kursens gång och motsvarar 5 hp. Slutbetyg ges som ett viktat medelbetyg av det skriftliga provet och övriga examinerande moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin