Tillämpad plasma

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE212

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE212
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 21 januari 2013
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

60 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive en grundkurs i elektromagnetism eller fasta tillståndets fysik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • ge användbara kriterier för plasmaassisterade processer,
  • fastställa relationer mellan en process och egenskaper hos den behandlade ytan och/eller materialet,
  • göra uppskattningar av processparametrar och plasmaegenskaper,
  • välja lämplig reaktordesign och passande sätt för generering av plasma,
  • fastställa lämplighet av enskilda typer av plasma för tillämpning i material- och ytskiktsteknik, bioteknik, i nanobiotillämpningar och i miljöteknik,
  • utvärdera utrustning vad gäller olika plasmaassisterade tekniker.

Innehåll

Plasmaassisterade tekniker, grundläggande kännetecken. Generering av gasurladdningsplasma. Grundläggande plasmadiagnostik. Generering av förångade ämnen i plasma, deras transport och växelverkan med ytor. Kriterier för processval. Principer och design av konventionella och nya plasmakällor. Mikrovågsplasma. Afterglow-reaktorer. Pulsat plasma. Grunder för radikal- och jonassisterad plasmakemi. Hybridplasma och hybridprocesser. Kallt plasma vid atmosfärs- och subatmosfärstryck och dess tillämpningar. Nya trender inom plasmateknik.

Undervisning

Föreläsningar, demonstrationer, seminarier och projektarbete.

Examination

Ett antal korta skriftliga och muntliga prov under kursens gång samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete vid kursens slut.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TG180, Tillämpad plasma.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin