Mekanik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA104

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA104
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 maj 2013
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri I, Envariabelanalys. Eller motsvarande.

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar, partikelsystem och stela kroppar på en grundläggande nivå.
  • visa förståelse för teorin i den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar, genom att förklara och använda teorin i enkla givna exempel.
  • tillämpa de fundamentala storheterna och den klassiska mekanikens teori på en grundläggande nivå genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse.
  • relatera Newtons och Eulers mekanik till tekniken i det vardagliga livet.
  • översätta en problemtext beskriven med ord till relevanta ekvationer och figurer.
  • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar, samt bedöma resultatens rimlighet.
  • genomföra fysikaliska experiment samt redovisa, förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Partiklars kinematik, beskriven med hjälp av kartesiska koordinater.

Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.

Partikelsystem, masscentrum. Kraftmoment, rörelsemängdsmoment.

Stel kropps rörelse: Tröghetsmoment, Eulers lagar för translation och för rotation kring fix punkt.

Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar

Experimentellt arbete inklusive mätvärdesbehandling, laborationer, muntliga och skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp). Under kursen ges en dugga som ger bonus vid sluttentamen och vid ordinarie omtentamina. För godkänd kurs fordras även godkända laborationer (1 hp).

Övriga föreskrifter

1FA104 Mekanik kan ej ingå i examen tillsammans med 1FA101 Mekanik I. 1FA104 Mekanik ger inte de nödvändiga förkunskaperna för att läsa 1FA102 Mekanik II.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin