Marina evertebrater - diversitet och bestämningsmetodik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG394

Kod
1BG394
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 april 2012
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi, i båda fallen inklusive Allmän och molekylär systematik 10 hp eller Evolutionära mönster 15 hp.

Mål

Kursen syftar till att ge studenten verktyg för identifiering av marina evertebrater och inventering av marina miljöer.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • identifiera och namnge vanliga marina evertebrater
  • redogöra för särdragen hos de större grupperna inom Metazoa och klassificera marina evertebrater till större grupp
  • välja och använda litteratur och andra resurser för att identifiera marina evertebrater
  • välja lämpliga insamlingstekniker, genomföra och presentera marina inventeringar i rapportform

Innehåll

Kursen omfattar studier av marina evertebrater och biotoper, med fokus på systematisk mångfald. Tonvikten ligger på färdighet i bestämningsarbete. Marina evertebrater; fyla inom Metazoa, deras byggnad, karaktärer som används för identifiering, terminologi Litteratur och resurser för identifiering av marina evertebrater; faunaverk, checklistor, primärlitteratur, databaser och andra resurser på Internet, referenssamlingar och museer. Molekylära metoder; "DNA bar-coding", tillämpning och begränsningar. Marina miljöer; olika marina biotoper och deras karaktärsorganismer, verktyg för provtagning i olika biotoper.

Undervisning

Undervisningen ges i form av nätundervisning, praktiska övningar och laborationer, datorövningar, litteraturuppgifter och fältstudier. De praktiska momenten och fältstudierna genomförs vid en marin fältstation.

Examination

Delkurser: Teori 2 hp; praktik 3 hp

Teoridelen examineras med ett skriftligt prov. Praktikdelen har obligatorisk närvaro med muntliga och skriftliga redovisningar samt examineras med duggor.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin