Masteruppsats i kulturgeografi

30 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2KU035

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2KU035
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturgeografi A2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kulturgeografiska institutionens styrelse, 21 maj 2013
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursen är obligatorisk på masterprogram i samhällsvetenskap med kulturgeografisk inriktning.

Behörighetskrav

Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi” ändras till: ” Antagen till masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning kulturgeografi eller samhällsplanering. Dessutom krävs att den studerande har uppnått godkända kurser om minst 75 hp inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeograf. Av dessa skall 30 hp utgöras av kärnkurser inom kulturgeografi och 15 hp av färdighetskurser.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

• Kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom kulturgeografin

• Självständigt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar som bygger på gedigen kulturgeografisk analys och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom kulturgeografin

• Kunna visa på fördjupad förståelse för kulturgeografiska problemställningar inom teori, metod och analys

• Kunna föra välutvecklade resonemang samt ha välutvecklad reflektion kring uppsatsens samtliga delar

• Kunna visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete

• Kunna granska andras uppsatsarbeten enligt ställda krav som framförs på uppsatsarbetet

• Kunna identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem.

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning inom ämnet. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent. Uppsatsen ges ut i vår serie Arbetsrapporter från Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Undervisning

Undervisningen består av handledning, en informationsträff, en mitterminsträff och ett slutseminarium.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering. Betygsgrader: väl godkänd, godkänd eller underkänd.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin