Medicinsk informatik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD030

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MD030
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1F, Människa-datorinteraktion A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 mars 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp i naturvetenskap/teknik inkl. avancerad kurs i Datoriserad bildanalys. En grundkurs i människa-datorinteraktion rekommenderas. 

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • avgöra vilka problem inom hälsovårdspraktik som är lämpliga att angripa, inklusive etiska och säkerhetsmässiga ställningstaganden, med datoriserade metoder för visualisering och analys
  • redogöra för hur arbete inom hälsovård kan stödjas genom datoriserade verktyg
  • välja och tillämpa ändamålsenliga metoder, t.ex. från bildanalys, för att angripa specifika problem inom hälsovården
  • beskriva hur krav och behov hos olika intressenter inom hälsovården kan studeras och uppfyllas
  • beskriva utmaningarna i att designa system för avancerad analys och informationshantering för hälsovården
  • redogöra för utmaningarna i att införa och använda system för avancerad analys och informationshantering inom hälsovården

Innehåll

Medicinsk dokumentering och elektroniska patientjournaler. Tekniker för bildinläsning, -analys och -behandling. Medicinsk terminologi och standarder. Modellering, simulering och visualisering som verktyg för diagnos och terapi. Medicinsk kunskapsrepresentation och beslutsstöd. Användargränssnitt inom hälsovården. Telemedicin.

Undervisning

Föreläsningar. Gruppövningar. Gästföreläsningar. Studiebesök. Handledning av grupparbeten.

Examination

Skriftliga duggor och inlämningsuppgifter (3 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete (2 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin