Proteiners struktur och funktion

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB403

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB403
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 23 april 2014
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången Biokemi, 15 hp eller motsv.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna

  • beskriva olika strategier för att producera och isolera proteiner
  • experimentellt bestämma proteiners fysiko-kemiska och funktionella egenskaper
  • analysera och tolka proteinsekvenser och strukturer och använda sådan information för att förutsäga deras funktioner
  • beskriva hur proteiners egenskaper och studier av proteiner kan användas för framtagning av läkemedel, för bioteknologi och för andra industriella och vetenskapliga ändamål
  • skriva en rapport utformad som en vetenskaplig artikel

Innehåll

- Proteinsyntes: Biologisk och rekombinant proteinsyntes. Peptidsyntes. Post-translationella modifieringar.

- Proteinkemi: peptidsekvensering och kemisk modifiering av proteiner.

- Biologisk proteinnedbrytning.

- Proteininformatik: Databaser för proteinsekvenser, struktur och funktion. Proteinbioinformatiska metoder.

- Proteinstruktur: Proteinveckning. Bestämning av proteiners tredimensionella struktur: Röntgenkristallografi, NMR-spektroskopi, mikroskopi. Modellering och analys av proteinstruktur med hjälp av molekylgrafik. Strukturfunktionssamband hos proteiner.

- Funktionell genomik och proteomik: Riktad evolution av proteiner

- Proteininteraktioner: Proteinligand, protein-DNA och protein-protein interaktioner. Kinetisk och termodynamisk karaktärisering av interaktioner. Metoder och tolkningar.

- Exempel på proteinfunktion och applikationer:

a. Enzymer

b. Membranproteiner, receptorer

c. Protein-proteininteraktioner, cellsignalering

d. Multiproteinkomplex, virus.

- Individuellt laborativt projekt: Resultaten från ett experimentellt projekt ska presenteras i en rapport utformad som en vetenskaplig publikation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt eller i grupp.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (5 hp) examineras under kursens gång. En av rapporterna ska ha en metodbeskrivning på engelska som motsvarar kravet som ställs vid publicering i internationella tidskrifter inom biokemi. En övergripande examination (5 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga examinerade moment.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin