Databasteknik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DL301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G2F, System i teknik och samhälle G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

60 hp varav minst 15 hp matematik och 15 hp datavetenskap inkl. grundläggande programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • designa och använda relationsdatabaser i både teori och praktisk tillämpning.
 • förklara grundläggande skillnader mellan databasdesign och konventionell programmering.
 • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Kursen innehåller

 • en introduktion till databasområdet och databasterminologi,
 • entitets-relations (ER) modellering och utvidgad entitets-relations (EER) modellering,
 • en genomgång av relationsdatamodellen och relationsalgebra samt transformering av datarepresentationen från ER datamodellen till relationsdatamodellen,
 • introduktion till fysisk databasdesign med funktionella beroenden och normalisering,
 • introduktion till frågor, uppdateringar och data definition med hjälp av frågespråket SQL,
 • introduktion till transaktioner, grundläggande tekniker för transaktionshantering och samtidighetskontroll och återhämtning,
 • introduktion till fysisk databasdesign med filorganisation, en-nivå index och träd-index,
 • introduktion till procedurell SQL och applikationsgränsnitt, samt
 • en orientering om avancerade databas-applikationer och -tekniker.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, laborationer och inlämningsuppgifter. Även seminarier och gästföreläsningar kan förekomma.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin