Examensarbete inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE304

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE304
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 2 december 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen är valbar och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp. Kursens innehåll bygger vidare på tidigare kursers gemensamma innehåll av vetenskaplig metodik.

Behörighetskrav

Antagen till och påbörjade studier inom specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktningen mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp. Godkända kurser omfattande 15 hp inom inriktningen.

Mål

Under kursen skall studenten utveckla fördjupade kunskaper inom allmän och specifik omvårdnad samt utifrån kunskaper i vetenskaplig metodik självständigt genomföra ett examensarbete.

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap inom ett för barnsjuksköterskan relevant område
 • visa fördjupade kunskaper om vårdvetenskapliga teorier och begrepp som utgör vetenskaplig grund för barnsjukvårdens kunskapsområde
 • visa fördjupad kunskap om tillämpning av ett vetenskapligt arbetssätt
 • visa fördjupad kunskap om planering, genomförande, utvärdering och tillämpning av ett kvalitets- och utvecklingsarbete inom kompetensområdet

Färdighet och förmåga

 • planera och formulera sökfrågor, genomföra sökstrategier baserade på god begreppsanalys inom ämnesområdet och därefter välja lämpliga informationsresurser
 • kritiskt granska, analysera och värdera nationella och internationella forskningsresultat samt presentera vetenskapliga studier inom ämnesområdet
 • planera och genomföra ett självständigt arbete inom barnsjukvårdens kunskapsområde samt beskriva arbetets relevans i relation till vårdvetenskapliga teorier och begrepp
 • rapportera det självständiga arbetet på ett vetenskapligt sätt skriftligt och muntligt
 • reflektera över legala och etiska begränsningar vid användning av olika typer av forskningsdata
 • kritiskt granska eget och andras självständiga arbeten

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera över och värdera vetenskapliga arbetens betydelse för omvårdnaden inom inriktningen
 • värdera och diskutera egna forskningsresultat i relation till annan relevant omvårdnadsforskning inom området inklusive teorier och begrepp

Innehåll

Utarbetande av projektplan.

Genomförande och författande av eget examensarbete

Respondent- och opponentskap

Undervisning

Enskilt självständigt arbete som stöds genom webbaserad undervisning, handledning individuellt och i seminarieform samt litteraturstudier. Examensarbetet diskuteras vid särskilt seminarium med opponenter och i närvaro av examinator

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar av projektplan och examensarbete och godkänt deltagande i seminarier.

- utarbeta en projektplan för examensarbete

- utföra ett självständigt examensarbete

- som respondent försvara sitt examensarbete

- som opponent kritiskt granska annan students examensarbete

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

För kurser med verksamhetsförlagd utbildning gäller följande: student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/981). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin