Tidsserieanalys av geofysiska data

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE049

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE049
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive 75 hp i fysik och matematik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • uttrycka tidsserier med hjälp av lineära funktioner, polynom eller splines.
  • analysera tidsserier med avseende på deterministiska eller statistiska egenskaper.
  • transformera tidsserier till spektra via Fourier transformen.
  • redogöra för de processer som leder till vikning och frekvensläckage samt designa filter för att undvika dessa fenomen.
  • jämföra effekten av olika filter i både tids- och frekvensrummet.

Innehåll

Minsta kvadratapproximationer: linjära funktioner, polynom, splines. Deterministiska och statistiska tidsserier. Fourierutveckling: samplingsteoremet; finiteserier, läckage och fönsterfunktioner. Skattning av spektra: diskreta och snabba Fouriertransformen; faltning, kovarians och korrelation; kovarians för effektspektrum skattning. Tids och frekvensfiltrering: faltning och dekonvolution; filtertyper. Z- transformen, wavelets och appliceringen av dessa som filter.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Hemtentamen (3 hp) och inlämningsuppgifter (2 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin