Jordbävningskällor

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE050

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE050
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 mars 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Seismologi, 10 hp, och Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp, alternativt Simulering av geofysiska system, 10 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva de viktigaste modellerna för sprickutbreddning i berg.
  • redogöra principerna för dGPS och InSAR mätningar och kunna skatta osäkerheterna i dessa metoder.
  • härleda sambandet mellan den seismiska moment tensorn och deformation i ett homogent material.
  • härleda uttryck för deformation runt en kantförskjutning i ett homogent medium.
  • bestämma källparametrar utifrån observationer av deformation i närområdet av ett jordskalv.
  • bestämma källparametrar för stora jordbävningar med hjälp av seismologiska observationer inom bredbandsområdet inklusive jordens egenoscillation.

Innehåll

Spröd uppsprickning av berg, friktion i berg, förkastningsmekanik, jordbävningsmekanik, den seismiska cykeln, Greens funktioner för elastiska vågor. Bestämning av parametrar utifrån observationer i närområdet. Bestämning av parametrar för punktkällor utifrån teleseismiska observationer. Mätning av geodetiska deformationer med hjälp av GPS och InSAR. Relationen mellan geodetiska deformationer och punktkällor på djupet. Distribuerade källor och den matematiska beskrivningen av dessa. Seismotektonik. Jordbävningsprognoser och riskbedömningar.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (2 hp) och muntlig presentation (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin