Egyptisk konst och arkitektur

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG553

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EG553
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 20 oktober 2014
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

- redovisa grundläggande kunskaper om det gamla Egyptens konst och arkitektur

- diskutera centrala frågeställningar och inriktningar inom studiet av det gamla Egyptens konst och arkitektur

- ha en orientering om ämnets källmaterial

Innehåll

Kursen behandlar de grundläggande principerna för tolkning av egyptisk konst och ger en översikt över utvecklingen inom skulptur och annan konst. De viktigaste tempel- och gravmonumenten och deras byggnadshistoria presenteras.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget Väl Godkänd om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

Kursen är identisk med Fornegyptisk konst och arkitektur 7,5 hp, kurskod 5EG403, och kan inte ingå i samma examen.

Kursen får ej medtas i examen om den lästs som motsvarande delkurs i Egyptologi A, 30 hp eller Fornegyptisk kultur och språk, baskurs A, 30 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin