Organisk kemi I

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB410

Kod
1KB410
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 22 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången Kemiska principer I/Grundläggande kemi, 10 hp, eller Kemins grunder och principer, 15 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • namnge organiska föreningar från de vanligaste ämnesklasserna, använda stereokemiska begrepp för att beskriva den tredimensionella strukturen hos organiska föreningar samt relatera organiska föreningars kemiska och fysikaliska egenskaper till deras struktur
  • redogöra för grundläggande reaktioner såsom protonöverföring, addition, substitution, elimination, oxidation och reduktion inom organisk kemi
  • förklara och redogöra för teknisk framställning och industriell användning av några viktiga organiska föreningar samt göra enklare ekonomiska och miljömässiga bedömningar i samband därmed
  • beskriva strukturen hos de vanligaste typerna av biomolekyler och syntetiska makromolekyler samt känna till de vanligaste spektroskopiska metoderna i organisk kemi
  • planera och utföra laborativt arbete på ett korrekt och säkert sätt, utföra enklare risk- och säkerhetsbedömningar, dokumentera i laboratoriejournal samt muntligt och skriftligt kunna redogöra för laborationers resultat
  • ge exempel på hur kursmoment anknyter till verksamhet inom samhälle och näringsliv och beskriva hur kursinnehållet har betydelse för människan, miljön och samhället

Innehåll

Kemisk bindning, Lewisstruktur, formell laddning, funktionella grupper, molekylers konformationer, kokpunkt/smältpunkt/löslighet som funktion av strukturen, stereokemi, stereokemiska begrepp, syror och baser, pKa, samband mellan struktur och syrastyrka, alkener, alkyner, konjugerade system, aromater, aromaticitet, ljusabsorption, elektrofiler, nukleofiler, additionsreaktioner, substitutions- och elimineringsreaktioner, SN1, SN2, E1, E2, reaktioner hos alkoholer, aminer och etrar, epoxider, karboxylsyraderivat och dess reaktioner, estrar, amider, aldehyders och ketoners reaktioner, radikaler och radikalreaktioner, aromaters reaktioner, kolhydrater, aminosyror, peptider, proteiner, lipider, bulkpolymerer, additionspolymerer, kondensationspolymerer.

Laborationer: Organiska synteser som exemplifierar såväl teori som olika laboratorietekniker som används vid framställning, upprening och karakterisering av organiska föreningar.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner och laborationer samt gästföreläsningar/seminarier. Laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar samt gästföreläsningar/seminarier är obligatoriska. Kommunikationsträning är integrerad i övriga kursmoment.

Examination

Skriftligt prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 5 hp. Laboratoriearbete och övriga obligatoriska moment motsvarar 5 hp. Kursbetyget erhålles såsom en sammanvägning av resultaten från de ingående momenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin