Kvantitativa metoder

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2ST106

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2ST106
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Statistik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 17 december 2014
Ansvarig institution
Statistiska institutionen

Behörighetskrav

Examen på grundnivå om minst 180 hp.

Mål

En student som gått kursen skall:

- ha fått övning i att tillämpa grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare

- kunna använda statistiska programpaket för analys av statistiska data

- kunna tolka resultaten av en statistisk analys

- vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen

- ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Praktisk tillämpning av statistiska metoder inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga området. Datainsamling och urvalsmetoder. Inferens, samband mellan variabler, korrelation, regressionsanalys, modeller för dikotoma/polytoma beroende variabler samt analys av enkätdata, är exempel på områden som behandlas under kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Tentamen och inlämningsuppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin