Geomorfologi och jordens ytprocesser

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE042

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE042
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 20 april 2015
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Dynamiska geosystem, 10 hp, eller Klimatvariationer, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva de exogena och endogena processerna i landskapet, deras betydelse för landformers utveckling, samt särskilja de mekanismer som kontrollerar dessa processer
  • utvärdera hur variationer i klimat, tektonik och miljö påverkar utvecklingen av landformer
  • bedöma hur olika skalor i tid och rum påverkar geomorfologiska processer
  • förklara och tillämpa geomorfologiska metoder som används i forskningen idag

Innehåll

Under kursen behandlas olika aspekter inom geomorfologi och jordens ytprocesser såsom; grundläggande principer; landformers utveckling i olika rums- och tidsperspektiv; exogena och endogena processer och deras växelverkan som formar landskapet; geomorfologiska forskningsmetoder; denudation och långsiktig landskapsutveckling. Kursen behandlar olika geomorfologiska sammanhang såsom fluvial-, kust-, aeolian och periglacial sammanhang och samspelet mellan dessa och klimat. Kursen innehåller fält- och laboratoriemetoder som är relevanta för geomorfologi.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, uppsatsskrivande, övningar och exkursion.

Examination

Examinationen är uppdelad på en skriftlig tentamen 5 hp, deltagande i exkursioner, övningar och seminarier 2 hp samt uppsats 3 hp.

Övergångsbestämmelser

Exkursionen är förenad med rese- och boendekostnader för studenten.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin