Fysikaliska och kemiska egenskaper hos bergarter, mineral och material

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MP018

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MP018
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Geovetenskap A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

90 hp inom teknik/naturvetenskap (fysik, kemi, biologi, matematik, geovetenskap, datavetenskap, materialvetenskap) inklusive 15 hp matematik eller fysik samt 10 hp kemi.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva hur olika fysikaliska och kemiska egenskaper hos mineral och bergarter påverkar varandra
  • jämföra olika mineral och bergarter och deras fysikaliska och kemiska egenskaper
  • förklara symmetrisystem och koppling till anisotropi
  • tolka och jämföra data på olika mätskalor (från exempelvis laboratorium, fält och borrhålsmätningar)
  • utvärdera vilka geofysiska metoder och laboratoriemetoder som är lämpliga att använda när ett givet mineral ska prospekteras eller undersökas

Innehåll

Kursen delas upp i fysikaliska och kemiska egenskaper. Fysikaliska egenskaper: introduktion till bergarter och mineral, densitet, porositet, permeabilitet, elastiska och oelastiska egenskaper, bergartskvalitet och seismiska egenskaper, magnetism, elektrisk konduktivitet, temperaturspåverkan, mätningar i laboratorium, fält och borrhål. Kemiska egenskaper av mineral-, och materialstrukturer, sammansättning och legering, termodynamik hos mineral och material och analysmetoder.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, datorberäkningar, laboratorie- och fältmätningar, seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (1 hp), datorprojekt (1 hp) och skriftlig rapport (1 hp).

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin