Engelsk litteratur: tradition och förnyelse

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EN160

Kod
5EN160
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Behörighetskrav

Engelska A1 och Engelska B1

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • visa goda insikter i 1800-talsromanen och valda litterära verk från modernismen
  • visa goda kunskaper om litterära genrer
  • visa insikter i olika litteraturteoretiska perspektiv
  • visa kännedom om kritiska perspektiv såsom genusteori och postkolonialism
  • kunna inta ett vetenskapligt förhållningssätt till primär- och sekundärlitteratur
  • kunna redovisa en litterär analys muntligt och skriftligt med ökad självständighet och med större språklig korrekthet
  • kunna delta aktivt och självständigt i seminariediskussioner

Innehåll

Delkursen analyserar valda engelska litterära verk med tonvikt på 1800-talsromanen och olika genrer inom modernismen. Samhällsutvecklingens inverkan på och spegling i litteraturen beaktas liksom det kultur- och litteraturhistoriska perspektivet. Grundläggande litteraturkritiska begrepp och metoder tillämpas.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatorisk. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Examination

Examination sker genom fortlöpande bedömning och skriftligt slutprov. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtas i examen tillsammans med Engelska C1, C3, HS4 och HS5.

Om kursplanen eller kurslitteraturen ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin