Generaliserade linjära modeller

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS369

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MS369
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp varav 90 hp matematik med Regressionsanalys

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för principerna för generalisering av den linjära modellen;
  • finna rätt länkfunktion;
  • genomföra inferens baserad på maximumlikelihood för generaliserade linjära modeller;
  • redogöra för kvasilikelihood;
  • genomföra tester i allmänna linjära modeller;
  • använda R för analys av datamaterial;
  • tolka resultaten från genomförd analys i praktiska exempel.

Innehåll

Modeller med olika länkfunktioner. Binär (logistisk) regression. Skattning och modellanpassning. Residualanalys. Blandade modeller. Hierarkiska modeller. Praktiska exempel. R-kommandon.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med obligatoriska inlämningsuppgifter under kursens gång.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin