Globala utmaningar och hållbara framtider

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV071

Kod
1MV071
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv redogöra för dagens hållbarhetsproblematik i en global kontext;
  • redogöra för olika orsaker till och möjliga lösningar på hållbarhetsproblematiken i en specifik stad eller region, samt kunna relatera dessa till globala utmaningar inom hållbarhetsområdet;
  • reflektera kring och kritiskt förhålla sig till sin egen roll i hållbarhetsproblematikens orsaker och lösningar;
  • diskutera och förhålla sig till olika visioner och idéer om vad en hållbar framtid kan innebära.

Innehåll

Kursens ger en bred orientering i den komplexa hållbarhetsproblematiken. I en mångvetenskaplig föreläsningsserie med inbjudna gästföreläsare beskrivs och diskuteras dagens och framtidens allvarligaste miljö-, utvecklings- och hållbarhetsproblem. I seminarieform diskuteras och utarbetas förslag på hållbara lösningar till dessa problem. Globala utmaningar relateras till lokala och regionala hållbarhetsproblem genom fallstudier. I övningar och gruppdiskussioner uppmuntras studenterna till självreflektion och personligt ställningstagande.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner samt andra relevanta samhällssektorer. Undervisningsformen stimulerar till aktivt studentdeltagande och självreflektion.

Examination

Studenten examineras löpande genom skriftlig förberedelse inför och aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) samt vid kursens slut genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbeten (4,5 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin