Att bruka jord, att skapa monument

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5AR012

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5AR012
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Arkeologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 19 oktober 2015
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grunderna för indelning av fornsaksmaterialet från neolitisk tid och bronsålder och, i ett globalt jämförande perspektiv, hur detta relaterats till arkeologiska periodindelningar
  • redogöra för och problematisera skilda tolkningar av neolitiseringsprocessen i Skandinavien och dess kontinentala relationer, i ett globalt jämförande perspektiv,
  • resonera kring och problematisera tolkningar av metallernas introduktion i Skandinavien och dess kontinentala relationer, i ett globalt jämförande perspektiv,
  • kritiskt diskutera hur arkeologin har tolkat avgörande samhällsförändringar under perioden neolitisk tid och tidig bronsålder

Innehåll

Kursen behandlar jordbruket och boskapsskötselns introduktion i det skandinaviska området och i ett globalt jämförande perspektiv, liksom de effekter den förändrade ekonomin hade på samhällena. Uppkomsten av bronsålderns mer komplexa samhällsorganisationer diskuteras i ett europeiskt och vidare perspektiv. Kursen ger också en introduktion till fornsaksmaterialet under neolitikum och bronsåldern.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget väl godkänd (VG) om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsning av rätten att ta med kursen i examen: Kursen får ej medtas i samma examen som Skandinaviens neolitikum och bronsålder 7,5 hp, kurskod 5AR602 eller Skandinaviens tidiga jordbrukssamhällen 7,5 hp, kurskod 5AR609. Kursen kan inte ingå i samma examen som Skandinavisk arkeologi A 30 hp, kurskod 5AR600.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin