Omvårdnad av barn och ungdom i intensivvård

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PE142

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PE142
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 2 december 2015
Ansvarig institution
Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Allmänt

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar och utgörs av 7,5 hp varav verksamhetsförlagd utbildning 6 hp inom barnsjukvård. Den teoretiska delen utgörs av 0,5 hp pediatrisk intensivvård och 1 hp omvårdnad av barn i intensivvård. Kursen innehåller vårdvetenskap 5 hp och medicinsk vetenskap 2,5 hp. Kursen kan genomföras inom ramen för internationellt utbytesprogram.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring. Inriktningen Ambulanssjukvård kräver dessutom minst B-körkort.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • kunna redogöra för sjukdomspanorama då barn- och ungdomar vårdas inom anestesi- och intensivvård avseende etiologi, patofysiologi, symtomatologi, diagnostik och behandling samt relaterad omvårdnad, med särskilt fokus på sjukdomstillstånd i respirations- och cirkulationsorganen

Färdighet och förmåga

  • i samråd med barn och föräldrar/närstående observera, bedöma och identifiera omvårdnadsbehov hos barn och ungdomar i intensivvård, upprätta omvårdnadsplan, planera, leda och genomföra och utvärdera åtgärder - och involvera föräldrar i detta, samt dokumentera
  • kunna redogöra för att omvårdnadsprocessen tillämpas i enlighet med FN:s barnkonvention, särskilt vad gäller barns och ungdomars rätt att under sjukhusvistelse få information, ha medbestämmande och upprätthålla relationer och aktiviteter i det dagliga livet
  • kunna redogöra för fördjupade kunskaper och färdigheter i farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning inom området
  • kunna redogöra för omvårdnad av barn med invasiv respektive non-invasiv ventilering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna värdera sitt eget kunskapsläge samt göra en plan för fortsatt kunskapsutveckling inom området

Innehåll

Innehåll

Fysiologi hos det friska barnet 0-7 år

Patofysiologi och svikt i vitala funktioner

Etik och människosyn inom barnsjukvård

Medmänskliga rättigheter, FN:s barnkonvention

Infektionssjukdomar

Omvårdnad i samband med invasiv och non-invasiv ventilering av barn

Farmakologi, läkemedelshantering och läkemedelsberäkning med särskilt fokus på sedering och smärtlindring samt inotropa läkemedel

Vård i livets slutskede

Teorier relevanta för hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, såsom familje-, kris-, och copingteorier

Undervisning

Teoretiska studier: Föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, webbaserad reflektion.

Kursen är delvis nätburen med två till tre sammankomster på studieorten i ett par dagar. Studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera med Internetuppkoppling med god prestanda

Verksamhetsförlagd utbildning: Färdighetsträning och simulerade situationer, deltagande observation, litteraturstudier, etisk analys, omvårdnadsdokumentation, smärtskattning, läkemedelsberäkning, webbaserad reflektion.

VFU inleds med en gemensam planering av handledare, student och lärare, där studenten även formulerar individuella

mål. Handledning av specialistsjuksköterska i samverkan med klinisk adjunkt/klinisk lektor.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, seminarier, färdighetsträning, verksamhetsförlagda studier, studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning. Samt enstaka nyckelföreläsningar.

Examination

Teoretiska studier: Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt under kursens gång i form av muntliga och

skriftliga uppgifter - tentamina individuellt och i grupp. Vid examination i grupp ska studenten delta aktivt med kunskap

och reflektion.

Verksamhetsförlagd utbildning: Examination av kursen innebär bedömning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt enligt formulerade

inlärningsmål, AssCE-formuläret på avancerad nivå, studieuppgifter och kliniska examinationer relaterade till kursens mål.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle.

Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

För kurser med verksamhetsförlagd utbildning gäller följande: student som ej blivit godkänd under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har rätt att genomgå förnyad VFU en gång (Dnr 3579/98, 3651/981). Tidpunkten bestäms i varje enskilt fall, utifrån när lärare och handledare inom klinisk verksamhet finns att tillgå, företrädesvis inom terminstid.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin