Fysikdidaktiska perspektiv på undervisning och lärande

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA532

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA532
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 18 oktober 2016
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Allmänt

Kursen ges inom Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.

Behörighetskrav

30 hp fysik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera resultat från fysikdidaktisk forskning
  • reflektera över och analysera undervisning och lärande i fysik utifrån fysikdidaktiska perspektiv
  • planera, förbereda och genomföra ämnesdidaktiskt baserad undervisning i fysik.

Innehåll

Centrala ämnesdidaktiska resultat och deras betydelse för utformning av undervisning. Dessa kommer att behandlas med särskild koppling till gymnasieskolans kurser i fysik.

Samspelet mellan styrdokument, undervisning, lärande och bedömning i fysik. Vardagskoppling, konceptuellt baserad undervisning och vetenskaplig bildning. Aktivt lärande och kommunikation inom fysikens ämneskultur. Lärande och bedömning av allmänna och ämnesspecifika färdigheter och förmågor i fysik.

Undervisning

Seminarier och praktiska övningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter samt avslutande ämnesdidaktiskt projekt som redovisas muntligt och skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin