Statistisk maskininlärning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT700

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1RT700
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Bildanalys och maskininlärning A1N, Dataanalys A1N, Datavetenskap A1N, Matematik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2016
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Sannolikhet och statistik, Linjär algebra II, Envariabelanalys och en kurs i grundläggande programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • strukturera och dela upp statistiska inlärningsproblem i hanterbara underproblem, formulera en matematisk lösning av respektive problem och implementera denna med hjälp av statistisk mjukvara
  • använda och konstruera linjära och olinjära modeller för klassificering och regression
  • beskriva begränsningarna med linjära modeller och redogöra för hur olinjära modeller kan hantera dessa begränsningar
  • på en grundläggande nivå redogöra för Bayesianska modeller och använda dem för klassificering och regression
  • redogöra för hur en modells kvalitet utvärderas, användande av korsvalidering, och specifikt kompromissen mellan bias och varians
  • redogöra för dimensionsreduktion och utmaningarna med högdimensionella data
  • använda principalkomponentanalys och klustring för att visualisera data och hitta grupperingar i data.

Innehåll

Detta är en introduktionskurs i statistisk inlärning, med fokus på klassificering och regression. Linjär regression (traditionell och Bayesiansk), klassificering via logistisk regression, linjär diskriminantanalys, Gaussiska processer, kernel metoder, korsvalidering, modellval, regularisering (ridge regression och LASSO), regressions- och klassificeringsträd, principalkomponentanalys och klustring. Tillämpning av metoderna på riktiga data.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner (både med och utan dator) och inlämningsuppgifter.

Examination

Skriftligt prov (4 hp) samt muntlig och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin