Teknikbaserat entreprenörskap

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE000

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE000
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 27 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp universitetsstudier

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för förutsättningar och möjligheter med akademiskt entreprenörskap och teknikbaserad affärsutveckling.
  • redogöra för och resonera kring generiskt olika typer av processförlopp baserade på extern kapitaltillförsel respektive organisk affärsutveckling.
  • redogöra för affärsidéstadiet i relation till forskning om kreativitet.
  • redogöra för olika typer av externa intressenter och aktörer i innovationssystemet och deras inverkan på utvecklingsprocessens karaktär och förlopp.
  • redogöra för olika sätt att förpacka och skydda affären i akademiskt entreprenörskap, t.ex. patent, varumärken respektive hemligt know-how.
  • redogöra för olika sorters marknadsundersökningar, differentieringsstrategier, försäljningsstrategier samt finansieringsformer.

Innehåll

Grundläggande koncept och begrepp inom området teknikbaserat entreprenörskap. Fokus ligger på analys av affärsmöjligheter samt uppstart och drift av entreprenörsprocesser baserade på ny teknisk kunskap och nya tekniska möjligheter.

Undervisning

Teoriföreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, praktikfall och projektarbete i grupp.

Examination

Skriftlig hemtentamen (2,5 hp). Presentation av projektarbete som redovisas som film (2,5 hp). Skriftliga hemuppgifter som redovisas muntligt under seminarium ger bonuspoäng på första ordinarie tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin