Att skriva en forskningsöversikt

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FK052

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FK052
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Freds- och konfliktkunskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 22 september 2015
Ansvarig institution
Institutionen för freds- och konfliktforskning

Behörighetskrav

Kandidatexamen med 90 hp freds- och konfliktkunskap, alternativt 90 hp i närliggande relevant ämne och minst 30 hp freds- och konfliktkunskap eller motsvarande.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

  • Skilja mellan olika teoretiska perspektiv
  • Identifiera teorier och empiriska resultat inom ett forskningsområde
  • Använda teoretiska perspektiv för att klargöra ofta implicita antaganden inom ett forskningsområde
  • Presentera och med god precision strukturera en teoretisk diskussion och dessutom övertygande återge och analysera empiriska resultat
  • Självständigt skriva en forskningsöversikt inom en avgränsad tidsram.

Innehåll

Kursen syftar till att träna studenterna i att skriva en avancerad forskningsöversikt som innefattar både teori och resultat. En sådan översikt är en nödvändig del av den avslutande masteruppsatsen. Den visar prov på i vilken utsträckning studenterna har förmåga att identifiera de viktigaste studierna, trenderna och debatterna inom det speciella område studenten har valt att skriva masteruppsats om. Kursen kan emellertid också vara användbar för den som avser att söka sig till yrkesområden med analytisk inriktning. Att sammanfatta, identifiera och avgränsa kunskapsområden är av största vikt, till exempel, då det gäller förberedande av strategier, policy rekommendationer och politiska beslut.

Kursen ger studenterna en möjlighet att öva förmågan och utveckla sina kunskaper i att självständigt utvärdera forskningsfronten inom ett avgränsat område. I work-shops och handledningssessioner tränas studenterna i att identifiera ett forskningsområde och uppmuntras dessutom att välja ett område som masteruppsatsen kan anknyta till. Under kursen tränas vidare studenternas förmåga i att kritiskt sammanfatta samt presentera teorier och resultat, vilket innefattar övning i att identifiera och granska grundläggande antaganden inom forskningsområdet. Dessutom får studenterna, med hjälp av av en forskningsbibliotekarie, övning i att söka litteratur i databaser. Slutligen tränas studenterna i att tillämpa professionell teknik inför en muntlig presentation av forskningsöversikten inom ramen för en policy-inriktad konferens.

Undervisning

Undervisningen ges i form av work-shops, seminarer och handledningssessioner. Den huvudsakliga litteraturen till kursen består av de texter som behandlas i forskningsöversikten, dvs, vetenskapliga artiklar, kapitel antologier eller andra vetenskapliga verk. Det förväntas att studenterna självständigt väljer 6-10 texter för forskningsöversikten.

Dessutom ingår litteratur som avser att träna studenternas förmåga att skriva en forskningsöversikt. Det rör sig framför allt om exempel på forskningsöversikter, författade av forskare såväl som av tidigare masterstudenter.

Examination

Examination och slutgiltigt kursbetyg baseras på studentens prestation enligt följande punkter:

  • Ett avslutande skriftligt kurs-PM i form av en forskningsöversikt på 4000-5000 ord
  • Muntlig presentation av forskningsöversikten
  • Aktivt deltagande i work-shops and seminarer

Betyg: Väl godkänt (VG), Godkänt (G), Underkänt (U). Två omtentamenstillfällen erbjuds varje år kursen ges.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin