Rörelse och hälsa i förskolan

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 4PE037

Kod
4PE037
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper, 26 april 2016
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Allmänt

Kursen ges inom Förskollärarprogrammet.

Behörighetskrav

Minst 45 hp godkänt från termin 1 och 2 (30 hp termin 1 + 15 hp termin 2) inom förskollärarprogrammet

Mål

Kursens syfte är att studenten ska få grundläggande kunskaper om betydelsen av rörelse ur ett förskolepedagogiskt perspektiv.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

- beskriva, förklara och kritiskt granska rörelsens betydelse för barns utveckling, lärande och hälsa

- uppvisa och tillämpa olika didaktiska perspektiv beträffande barns rörelseaktiviteter i olika åldrar och olika miljöer

- diskutera och problematisera kunskapsområdena hälsa, motorisk lek och motoriskt lärande ur perspektiven genus, klass och etnicitet

- självständigt kunna planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter för barn

- definiera och tillämpa begreppet hälsa och dess betydelse på individ och samhällsnivå.

Innehåll

  • Fördjupade kunskaper om barns rörelseutveckling
  • Utomhuspedagogik
  • Hälsa
  • Fördjupade kunskaper om organisation och tillämpning av rörelse och lek inomhus och utomhus
  • Fysiska och sociala miljöers betydelse för barns rörelse, lek och lärande

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, grupparbeten och laborationer. Delar av kursen har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt praktiskt deltagande från studenternas sida är en förutsättning för att uppnå förväntade resultat.

Examination

Examination sker genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin