Toxikologi

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3FX208

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3FX208
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Farmaceutisk vetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten, 26 maj 2016
Ansvarig institution
Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

Allmänt

Ersätter och motsvarar 3FX009 eller 3FX800 Toxikologi B.

Behörighetskrav

30 hp biovetenskap (t.ex. biokemi, cellbiologi, fysiologi, farmakologi, molekylärbiologi, mikrobiologi)

Mål

Efter kursen skall studenterna känna till olika verkningsmekanismer bakom läkemedels och andra kemikaliers potentiella allmäntoxiska, carcinogena, teratogena och reproduktionstoxikologiska effekter. Studenterna skall även ha god kännedom om hur toxikologisk riskbedömning och säkerhetsvärdering går till i praktiken och kunna utnyttja denna kunskap för att bedöma rapporterade kliniska biverkningar och miljörelaterade hälsorisker hos människa. Efter avslutad kurs skall den studerande ha fått en allmän kunskap om tillämpad toxikologi.

Innehåll

Kursen kommer huvudsakligen att behandla grundläggande toxikologi och toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering. Följande moment kommer då att ingå: Toxikologiska grundbegrepp; Toxikologiska aspekter på absorption, distribution och metabolism; Mekanismer för läkemedels och andra kemiska substansers ogynnsamma verkan i större organsystem; Genetisk toxikologi; Kemisk carcinogenes; Reproduktionstoxicitet; Embryotoxicitet/teratogenicitet; Immunotoxicitet; Toxikologisk riskbedömning/säkerhetsvärdering.

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och seminarier.

Obligatoriska moment: Kursstart, deltagande i seminarier och fördjupningsarbete samt redovisning.

Examination

Prov (individuell skriftlig examination) sker i slutet av kursen. För godkänd kurs krävs, förutom godkänt prov (provkod), godkänt resultat på obligatoriska moment (provkod). Möjlighet att komplettera icke godkända obligatoriska moment kan beredas tidigast vid nästa kurstillfälle och endast i mån av plats. Varje student har rätt till sammanlagt sex provtillfällen, dvs. ett prov och fem omprov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin