Projektledning med agila metoder

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD951

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD951
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 3 februari 2016
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp,

Behörighetskrav

Projekt och ledarskap, 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • redogöra för agila principer samt likheter och skillnader mellan traditionella och agila metoder,
  • bedöma om ett givet projekt lämpar sig att genomföra med agila metoder och motivera varför,
  • beskriva arbetssätt enligt Kanban samt redogöra för organisation och roller enligt Scrum,
  • verka i olika Scrum-roller under genomförande av ett projekt, inklusive hantering av gruppens utveckling, konflikter och kommunikation,
  • upprätta leveransplaner, planera delleveranser och hantera förändrade kravställningar,
  • tillämpa metoder för tids- och kostnadsstyrning enligt resultatvärdemetoden, samt
  • redogöra för och tillämpa grunderna i ISO-standarden 21500 för projektledning.

Innehåll

Introduktion till agila arbetssätt och Kanban. Exempel på agila metoder. Tillämpbarhet av agila metoder i olika

organisationer och projekttyper. Agil planering, tidsskattning, kravhantering och riskhantering. Projektledning,

organisation och roller enligt Scrum. Gruppdynamik: utveckling, kommunikation och konflikthantering. Grunder i

budgetering och uppföljning samt styrning av tid och kostnader. Resultat i form av kund- och verksamhetsnytta.

Introduktion till ISO 21500.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och projekthandledning.

Examination

Skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar kursen Projektledning med agila metoder (1TG502).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin