Bergets fysikaliska egenskaper

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE053

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE053
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 26 oktober 2016
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp med 75 hp fysik och matematik eller med 75 hp geovetenskap, 15 hp fysik och 15 hp matematik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • härleda och använda samband mellan bergets fysikaliska egenskaper.
  • avgöra vilka verktyg och metoder som kan användas för att uppmäta bergets fysikaliska egenskaper.
  • utföra mätningar av bergets densitet, seismiska våghastighet, magnetisk susceptibilitet och konduktivitet. i såväl laboratorium som i fält
  • tolka geofysiska mätningar (t.ex. en seismisk profil) och ge sannolika förklaringar till observerade fenomen.
  • härleda syntetiska modeller (t.ex. syntetiska seismogram från borhålsdata).
  • redogöra för hur jordens fysikaliska egenskaper varierar som funktion av den längdskala de observeras i samt hur de varierar med djupet.

Innehåll

Porositet, densitet och permeabilitet, Darcys lag, elasticitet, fjärde ordningens styvhetstensor och dess inversa motsvarighet. Relationen mellan porositet och seismisk våghastighet. Bergets och bergartsbildande minerals seismiska egenskaper. Dämpning, anisotropi, dispersion och skjuvvågsdelning. Bergets dynamiska och statiska egenskaper. Diamagnetism, paramagnetism, och ferromagnetism. Magnetisk susceptibilitet and remanens. Påverkan av tryck och temperatur på magnetiska egenskaper. Elektrisk resistivitet och konduktivitet, Archies lag. Värmekonduktivitet, specifik värmeledningsförmåga och radioaktiv värmeutveckling. Jordens energibudget. In-situ och borrhålsmätningar av fysikaliska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning, datorberäkningar, laboratorie- och fältmätningar, seminarium.

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp), inlämningsuppgifter (1 hp), datorprojekt (1 hp) och skriftlig rapport (1 hp).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin