Medicinsk fysik och teknik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 3MG050

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 3 maj 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

60 hp fysik eller teknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara biologiska effekter och risker av joniserade strålning
  • förklara principerna för strålbehandling av tumörer
  • redogöra för olika strålningsdetektorers funktion
  • redogöra för nuklidtekniska mätmetoder
  • utföra grundläggande dosberäkningar
  • redogöra för planar-röntgen
  • redogöra för och förklara olika tomografiska bildmetoder baserat på röntgen, kärnspinnsresonans och nuklidteknik
  • redogöra för principerna för ultraljudsundersökningar
  • redogöra för olika teknikers fördelar och begränsningar samt diskutera användning av dessa inom medicin

Innehåll

Kursen skall ge de studerande kunskaper i fysikaliska metoder med medicinsk-tekniska tillämpningar. Följande tekniker och områden behandlas: Röntgenrör och diagnostisk röntgen. Acceleratorteknik för tumörbehandling. Tomografiska metoder för medicinska bilder som PET (Positron Emission Tomography), SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography), CT (Computed Tomography) och MR (Magnetci Resonance). Ultraljud. Joniserande strålnings kemiska och biologiska verkan. Dosimetriska beräkningar. Riskuppskattningar.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner, seminarier och demonstrationer.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut. Seminarier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin