Etnologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EE305

Kod
5EE305
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Etnologi G2E
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 26 oktober 2016
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Etnologi AB eller Etnologi B

Mål

Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv och hur de har tillämpats i samtida och historisk etnologisk och folkloristisk forskning. Den syftar till fördjupad förståelse av sambanden mellan teori, metodologisk tillämpning, analys, insamlingsmetoder, empiri/material samt presentation i text. Studenten övar sig i att identifiera hur vetenskapliga utgångspunkter och metoder leder till skiftande kunskapsresultat. I kursen ingår ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete omfattande bland annat avgränsning av problemområde, materialinsamling, analys och vetenskapligt författande.

Kursen läses som campuskurs eller på distans genom nätburen undervisning.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för centrala teoretiska perspektiv och begrepp inom etnologisk forskning
  • uppvisa fördjupad förståelse för etnologisk och folkloristisk analys utifrån en ämneshistorisk utveckling
  • identifiera och kritiskt diskutera samband mellan (1) teoretiska perspektiv och kunskapsproduktion, mellan (2) teoretiska perspektiv och metodologier samt mellan (3) teoretiska perspektiv, tekniker för materialinsamling, empiri samt presentation i text.
  • söka och kritiskt värdera vetenskapliga texter
  • genomföra ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete omfattande bland annat avgränsning av problemområde, materialinsamling, analys och vetenskapligt författande
  • självständigt göra urval och tillämpa teorier och metoder som används inom etnologi och kulturvetenskap
  • tillämpa ett reflexivt förhållningssätt i det vetenskapliga författandet.

Innehåll

Kursen omfattar tre delkurser. Distansstudenter och campusstudenter samläser.

1 Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning 7,5 hp

Kursen behandlar centrala teoretiska perspektiv och hur de har tillämpats i samtida och historisk etnologisk och folkloristisk forskning. Genom övningsuppgifter och läsning av etnologiska studier fördjupas en vetenskaplig förståelse av sambanden mellan teori, material och analys. Studenten övar sig i att identifiera hur vetenskapliga utgångspunkter och metoder leder till skiftande kunskapsresultat. Litteratururval och diskussioner samspelar dynamiskt med den analyserande fasen av studenternas uppsatsprojekt.

2 Från undersökning till text 7,5 hp

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier genomförs i samspel mellan problemformulering, teori, metod och empiri. Fördjupad förståelse för vetenskaplig textproduktion sker genom föreläsningar, övningsuppgifter samt sökning och värdering av litteratur. Studenten övas också i att identifiera och kritiskt förhålla sig till hur olika vetenskapliga frågeställningar kan leda till skiftande kunskapsresultat.

3 Uppsats 15 hp

Kursen bygger på ett självständigt etnologiskt uppsatsarbete på fördjupningsnivå. Uppsatsarbetet varvas med seminarier där metodfrågor prövas och framväxande uppsatstexter granskas kritiskt. Momentet avslutas med ett seminarium där de färdiga uppsatserna ventileras.

Undervisning

Undervisningen sker i form av muntliga och skriftliga föreläsningar, handledning, seminarier, chattseminarier, muntliga och skriftliga övningar, enskilt eller i grupp. Undervisningsformen kan variera beroende på om studenten läser på campus eller på distans.

Examination

Examination sker i form av skriftliga och muntliga uppgifter och prov samt genom aktivt deltagande i seminarier och övningar. Examinationsformerna kan variera beroende på om studenten läser på campus eller distans. I examinationen ingår att studenten ska lägga fram sin färdiga uppsats för granskning samt opponera på en annan students uppsats vid en slutventilering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin