Byggnadsmaterial

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE442

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE442
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2017
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Introduktion till byggteknik

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva grundläggande materialegenskaper i byggnadsmaterial,
  • redogöra för materialens beständighet och nedbrytningsmekanismer,
  • redogöra för sammansättning och egenskaper hos de vanligaste byggnadsmaterialen,
  • genomföra enkla beräkningar av hållfasthet och deformationer som typiskt uppstår i byggnadsmaterial,
  • proportionera och tillverka betong samt utvärdera hållfastheten hos den tillverkade betongen,
  • genomföra enkla livscykel- och livscykelkostnadsanalyser för de vanligaste byggnadsmaterialen,
  • motivera materialval utifrån miljö och hälsoaspekter.

Innehåll

Materialens strukturella uppbyggnad, från bindningstyper till makrostruktur, tex. porositet och densitet. Sammansättning och egenskaper hos betong, stål, träbaserade material, plaster, isoleringsmaterial, tegel, puts, murverk och ytbeläggningsmaterial. Grundläggande hållfasthetslära och deformationer av last samt materialens volymbeständighet med fokus på fukt- temperatur- och ålderspåverkan. Materialens beständighet inkluderande kemiska, fysikaliska och biologiska angrepp samt strålningsangrepp. Tillverkning av och egenskaper för byggnadsmaterial. Metodik för livscykel- och livskostnadsanalyser. Sunda och miljöprofilerade materialval. Proportionering, tillverkning och hållfasthetsprovning av betong.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och laboration. Instuderingsuppgifter och seminarier.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp), skriftlig och muntlig redovisning av instuderingsuppgifter (4 hp) samt aktivt deltagande i och rapportering av laboration (2 hp).

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter den tidigare kursen 1TE433 Byggnadsmaterial samt byggnadsmaterialdelen i 1TE408 Byggteknik II och kan inte medräknas i en examen samtidigt med dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin