Egyptologi C

30 hp

Kursplan, Grundnivå, 5EG570

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5EG570
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Egyptologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 november 2016
Ansvarig institution
Institutionen för arkeologi och antik historia

Behörighetskrav

Egyptologi B, 30 hp, eller Fornegyptisk kultur och språk B, 30 hp.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

Mellanegyptiska texter I och II

  • Redogöra för specifika problem rörande grammatik eller ordförråd i de under kursen behandlade texterna
  • Översätta de i kursen ingående texterna
  • Redogöra för och diskutera textinnehållet i förhållande till det kulturhistoriska sammanhanget

Gammalegyptiska

  • Redogöra för de viktigaste skillnader mellan gammal- och mellanegyptiska
  • -Översätta texter från gammalegyptiska
  • -Redogöra för och diskutera textinnehållet i förhållande till det kulturhistoriska sammanhanget

Uppsats

  • välja, sammanställa och diskutera ett urval egyptologiska publikationer och därav forma en tematiskt sammanhållen uppsats med god läsbarhet
  • tillämpa grunderna i det vetenskapliga skrivandet vad gäller akribi och källhänvisningar

Innehåll

Mellanegyptiska texter I, 7,5 hp

Under momentet läses medelsvåra mellanegyptiska texter med betoning på grammatik och ordförråd. Texternas innehåll behandlas i relation till kulturhistorien. Texter läses från standardutgåvor eller foton.

Mellanegyptiska texter II, 7,5 hp

Under momentet läses medelsvåra till svåra mellanegyptiska texter med betoning på grammatik och ordförråd. Texturvalet måste inkludera andra typer av texter än de som lästs under tidigare kurser. Texternas innehåll behandlas i relation till kulturhistorien. Utöver textläsning från standardutgåvor eller foton kan läsning från originalmonument förekomma.

Gammalegyptiska, 7,5 hp

Kursen baseras på läsning och analys av givna texter skrivna på gammalegyptiska från den femte och sjätte dynastin (ca 2500–2150 f.Kr.). Studenterna förbereder sig inför undervisningstillfällena genom att arbeta med de aktuella texterna. Texterna representerar alla genrer och källkategorier som t.ex. religiösa inskrifter och brev.

Uppsats, 7,5 hp

Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning med egyptologisk inriktning baserad på en mindre sammanställning av egyptologiskt källmaterial eller litteratur. Bibliotekskunskap med litteratursökning i digitala arkiv ingår.

Undervisning

Undervisningen på samtliga delkurser består av föreläsningar, litteraturstudier och/eller seminarier med skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker löpande genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, dessutom genom skriftlig sals- eller hemtentamen. Kursdeltagare som genomför examination efter utsatt tid kan inte erhålla betyget Väl Godkänd om inte speciella omständigheter föreligger. Examination på engelska kan förekomma.

Övriga föreskrifter

Begränsningar och villkor för rätten att ta med kursen i examen:

Kursen är identisk med Fornegyptisk kultur och språk, fortsättningskurs C, 30 hp, kurskod 5EG520, och kan inte ingå i samma examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin