Redovisningsteori

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE872

Kod
2FE872
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 februari 2017
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Redovisning, Ekonomistyrning, Finansiering.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi samt 15 hp statistik.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

Undantag görs för inresande utbytesstudenter som endast behöver motsvarande 60 hp företagsekonomi, men 90 hp rekommenderas starkt. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Kursen tillhandahåller en grund för att jämföra centrala begrepp i redovisning. Efter fullgjord kurs skall en student uppvisa en förmåga att:

  • värdera de begrepp och idéer som har format en teoretisk bas för redovisning,
  • förklara hur en teoretisk bas för redovisning kan användas i systematisering av redovisning genom policys, ramverk, och designöverväganden,
  • kritiskt bearbeta förhållandet mellan redovisningsteori och praktik, och
  • skissera utvecklingen av redovisningsidéer och struktur som leder fram till nuvarande utbredda redovisningsmetoder.

Innehåll

För att utveckla centrala begrepp i redovisningen, täcker kursen in och utvecklar:

  • rollen för redovisningsteori,
  • de koncept, principer och procedurer som har varit delar i utvecklingen av redovisningens grunder,
  • hur koncepten och principerna används som element i utvecklingen av redovisningspolicys och ramverk, och hur de gemensamt formar redovisningssystem och design,
  • samspelet mellan redovisningsteori och praktik, och
  • de teman och trender i olika framträdande redovisningssystem som leder fram till den nuvarande transglobala redovisningsstrukturen och harmoniseringsansatsen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna genomförs i mindre grupper och innehåller såväl skriftliga som muntliga moment. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom skriftligt prov samt skriftliga och muntliga seminarieuppgifter. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålls vid kursstart. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin