Immun-, gen- och cellterapi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG018

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG018
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 25 april 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Allmänt

Behörighet:

Minst 120 hp måste vara avklarade innan kursstart inom medicinska, biomedicinska, biologiska, farmaceutiska,

laboratorievetenskapliga program eller motsvarande.

Behörighetskrav

120 hp inom medicin, biomedicin, biologi, farmaci eller biomedicinsk laboratorievetenskap

Mål

Kunskap och förståelse

Studenten skall efter kursen:

- kunna ge exempel på sjukdomar som kan behandlas med Immun-Gen och Cellterapi.

- kunna förklara vilken roll immunförsvaret kan ha vid cancer och vid immunmedierade sjukdomar såsom allergi och autoimmunitet.

- kunna ge exempel och föklara olika tekniker inom immunterapi, genterapi och cellterapi.

Färdigheter och förmågor

Studenten skall efter avslutad kurs:

- visat förmåga att läsa, kritiskt granska vetenskapliga artiklar inom ämnet Immune-, Gen-och Cellterapi.

- visat förmåga att självständigt skriva en uppsats i form av en översiktsartikel inom sitt eget valda fördjupningsämne.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- visat förmåga att identifiera kunskapsluckor och behov av ytterligare forskning inom sitt fördjupningsämne.

- visat fömåga att kritiskt diskutera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter av att använda immun-, gen- eller cellterapi.

Innehåll

Kursen ska ge en överblick över nya och etablerade kliniska behandlingar baserade på immun-, gen- och cellterapi. Utbildningen ska visa vilka möjligheter som finns med dessa behandlingar och vilka svårigheter som måste övervinnas. Som exempel kan nämnas transplantation av endokrina celler, immunterapi av olika cancerformer och stamcellstransplantation.

Undervisning

Kursen ges som en föreläsningsserie med en introduktionsföreläsning och tio dubbelföreläsningar av inbjudna föreläsare som är aktiva forskare och/eller läkare inom området. Undervisning ges på engelska.

Examination

1. Hemtenta (3 hp)

Ges i början på kursen som löpande frågor som studenterna får lösa under kursens gång.

2. Skriftlig fördjupningsuppgift inom ämnesområdet Immune- Gen och Cellterapi (4,5 hp)

Självständigt arbete i form av en översiktsartikel.

Övriga föreskrifter

Kursansvarig: Maria Ulvmar PhD, 0737834297 och Karin Fromell PhD.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin