Fördjupning i planering för vindkraft

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GV159

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GV159
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vindkraftsprojektering A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 8 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

Vindkraftsprojektering, 15 hp, Planering för vindkraft, 5 hp, Vindresursbedömning, 10 hp, Vindkraft - elnätsanslutning, 5 hp, Vindkraftteknik, 5 hp, Projektkurs i planering av vindparker, 5 hp, Forskningsmetoder i vindkraftsprojektering, 10 hp, Trender i vindkraftsindustrin, 5 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • värdera och kritiskt reflektera kring aktuella planeringsfrågor och -utmaningar i vindkraftsprojektering.
  • tillämpa GIS och observationsmetodik.
  • tillämpa färdigheter i förankring, kommunikation och konflikthantering.
  • planera ett vetenskapligt projekt så att det är genomförbart inom givna ramar.
  • självständigt genomföra vetenskapligt arbete på avancerad nivå.

Innehåll

Kursen behandlar planeringsförutsättningar för vindkraftsutveckling. I kursen ges teoretisk fördjupning i planering och sociala acceptansfrågor samt praktiska färdigheter i förankringarbete, kommunikation och konflikthantering. Frågor som behandlas är exempelvis lagstiftning, policy, ljud- och visuell påverkan. Metodologiskt ger kursen en introduktion till geografiska informationssystem (ArcGIS) och observationsmetodik. Kursens olika moment praktiseras även genom övningsuppgifter. Studenten ska också självständigt planera och genomföra praktiskt arbete med en vetenskaplig studie på avancerad nivå; antingen i anslutning till pågående forskningsprojekt på institutionen, eller genom att designa en forskningsstudie på avancerad nivå.

Undervisning

Projektarbeten, litteraturstudier, seminarier och övningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter 10 hp.

Övningar och aktivt deltagande i seminarier 5 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin