Strukturoptimering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE447

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE447
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 mars 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Byggkonstruktion, Byggnadsmekanik, Algebra och vektorgeometri.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • förklara innebörden av målfunktioner,
  • förklara optimeringsalgoritmer som ligger till grund för strukturoptimering,
  • formulera ingenjörsmässiga designproblem för enkla lastbärande strukturer som matematiska optimeringsproblem,
  • numeriskt lösa enklare storleksoptimeringsproblem,
  • implementera optimeringsalgoritmer i MATLAB.

Innehåll

Målfunktioner, bivillkor, olika optimeringsalgoritmer. Numerisk implementering och problemlösning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, projektarbete.

Examination

Skriftlig redovisning av projektarbete.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin