Projektledning med agila metoder 2

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD953

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD953
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen är del av programmen Kandidatprogram i Speldesign och Projektledning

Behörighetskrav

Projektledning med agila metoder, 7,5 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • Förklara och tolka teorier, principer och verktyg kopplade till produktionsmetoderna Scrum och Lean,
  • relatera de grundläggande mekanismerna i Scrum, samt
  • visa en förståelse för de olika rollerna inom Scrum.

Innehåll

Kursen förutsätter grundläggande kunskap i agila projektledningsmetoder samt speldesigndokumentation. Kursen fokuserar på att förse studenterna med teoretisk förståelse för, samt praktiskt erfarenhet av kärnprinciperna i produktionsmetoden Scrum, vilket inkluderar ‘Lean’-principer, planera-implementera-utvärdera-cykeln och insamling av data från arbetslag som använder Scrum.

Kursen utvärderar produktionsmetodens effekt på produktivitet, arbetsmoral och kvalitet. Studenterna kommer utforska förekommande svårigheter som arbetslag stöter på, nyckelstrategier för att lyckas med projekt, liksom teoring bakom de grundläggande mekanismerna i Scrum; Sprint-planering, sekventiell kontra överlappande utveckling och Scrum-artefakter.

Studenterna antar rollen som Scrum-masters vilka vägleder ett arbetslag som utför ett spelutvecklingsprojekt. Under kursens gång förväntas studenterna applicera de grundläggande mekanismerna i Scrum i sin vägledning av arbetslaget, mer specifikt genom att skapa samt hantera produktens backlog, planera sprintar, hantera sprint-backlogs, burnout charts, task boards och release-planering.

Studenterna får också teoretisk utbildning i de olika auktoriteter och ansvarsområden som de olika rollerna har i Scrum-processen.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och uppgifter samt seminarier och workshops

Examination

Studenterna examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner, skrivna och muntliga uppgifter samt en avslutande essä. Den skrivna, avslutande essän utvärderar studentens förmåga att tolka teorierna, principerna och verktygen kopplade till Scrum och Lean. (1.5 ECTS)

Studentens förmåga att använda Scrum som ett agilt projektledningsverktyg, samt studentens förmåga att förstå de grundläggande mekanismerna i Scrum utvärderas genom följande uppgifter: (6 Credits) Inlämning av dokumentation som beskriver ett projekt med mål att utveckla ett spel, inkluderandes, men ej begränsat till: Burn-out chart, två uppdateringar till denna chart, samt en projektplan nyttjandes relevanta mallar.

Leda och genomföra följande möten:

  • Kick-off-möte
  • Sprintplaneringsmöten
  • Konflikthanteringsmöten

PLAGIAT OCH FUSK

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.

Övriga föreskrifter

Kursplan är godkänd av instituionen för Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin