Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3PS314

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3PS314
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Vårdvetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Programkommittén för sjuksköterskeprogrammen, 19 februari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för medicinska vetenskaper

Allmänt

Kursen är en teoretisk kurs i specialistsjuksköterskeprogrammets inriktning mot psykiatrisk vård.

Behörighetskrav

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen omfattande 180 högskolepoäng med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet vårdvetenskap, vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, omvårdnadsvetenskap, omvårdnad eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring.

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

- värdera betydelsen av arbetsledning och teamarbete för arbets- och vårdmiljö

- värdera utveckling av informations- och kommunikationsteknik som stöd för vård

- identifiera och problematisera diskriminering och betydelse av mänskliga rättigheter och olika maktdimensioner i vård- och samhällsperspektiv.

- identifiera, planera och värdera kvalitets- och förbättringsarbete samt strategier för hållbar utveckling

Innehåll

Arbets- och vårdmiljö, ledarskap och teamarbete

Informations- och kommunikationsteknik

Jämlikhet och likabehandling

Kvalitets- och förbättringsarbete

Strategier för hållbar utveckling

Undervisning

ARBETSFORMER

Case-metodik, föreläsningar, grupparbeten, litteraturstudier och seminarier.

OBLIGATORISKA MOMENT

Introduktion till kurs, schemalagda basgruppsträffar, seminarier och studieuppgifter med skriftlig och muntlig redovisning.

Examination

Examination av kursens uppställda mål sker kontinuerligt i form av muntliga och skriftliga uppgifter samt tentamina individuellt och i grupp.

Övriga föreskrifter

Student som underkänts på tentamen har rätt att genomgå förnyad tentamen ytterligare 4 gånger (=totalt 5 tentamensprov). Efter 5 underkända tentamina kan den studerande förlora sin plats i utbildningen. Om synnerliga skäl finns kan programkommittén medge ytterligare tentamenstillfälle. Som tentamenstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i tentamen. Inlämning av s.k. blank skrivning räknas som tentamenstillfälle.

Enligt medicinska fakultetens beslut (Dnr 3579/98, 3651/98I) ska studenten lämna in en skriftlig ansökan till kursledare/studierektor om att få delta i tentamen vid det fjärde försöket. Kursledare/studierektor ska därefter tillsammans med studenten analysera situationen och vid behov erbjuda stödinsatser i syfte att optimera studentens förberedelser inför tentamen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin