Projekt i laborativ syntetisk biologi I

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB205

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MB205
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 6 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

40 hp inom Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • bidra i planering och genomförandet av ett laborativt projekt inom ämnesområdet syntetisk biologi
  • applicera grundläggande ämneskunskaper inom biologin, biotekniken och/eller bioinformatiken för tillämpningar inom den syntetiska biologin
  • delta i en mindre projektgrupp med uppgift att genomföra ett laborativt delprojekt
  • sammanställa och presentera grundläggande kunskaper viktiga för ett framgångsrikt genomförande av ett laborativt delprojekt
  • sammanställa och rapportera det genomförda delprojektets laborativa resultat
  • tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt i planering, utförande, redovisning och tolkning av genomförda experiment
  • diskutera vetenskaplig litteratur i området
  • etiskt utvärdera ett laborativt delprojekt
  • delta vid utförandet och sammanställningen av en riskbedömning av ett laborativt syntetiskt biologiskt projekt.

Innehåll

Identifiering och planering av ett syntetiskt biologiskt projekt med utgångspunkt från aktuell vetenskaplig litteratur. Genomföra litteraturstudier och sammanfatta litteraturstudiernas slutsatser. Utarbetning av en genomförbar projektplan för genomförande av valt projekt. Konstruktion av modifierade bakterier eller andra organismer som uttrycker önskade proteiner, metaboliter etc. Praktiskt användande av s.k. BioBrick kloning för att genetiskt modifiera organismer. Biokemisk rening och enkel karaktärisering in vitro av biomolekyler producerade av modifierade organismer. Fenotypisk karaktärisering av genetiskt modifierade organismer. Bioetiskt utvärdera valt och genomfört projekt. Genomföra biologisk riskanalys av valt projekt. Presentation av genomfört projekt för olika målgrupper, inkluderande både populärvetenskaplig och professionell nivå. Praktiskt användande av basala molekylärbiologiska laborativa metoder såsom renframställning av nukleinsyror, användning av restriktionsenzymer, kloning, lägesspecifik mutagenes, PCR-teknologi, sekvensbestämning av DNA, elektroforestisk karaktärisering av nukleinsyror och proteiner, enkel bioinformatik.

Undervisning

Undervisningen ges i form av gruppövningar, seminarier och laborationer. Deltagande i huvuddelen av genomförda gruppövningar, seminarier och laborationer är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Förberedande planering 3 hp; Laborativt arbete 10 hp; Redovisning 2 hp

Delkursen Förberedande planering fordrar aktivt deltagande. Delkursen Laborativt arbete fordrar genomförda laborationer redovisade enligt på kursen presenterade riktlinjer. Delkursen Redovisning examineras genom skriftlig och muntlig presentation.

Övriga föreskrifter

Högst två av kurserna Projekt i laborativ syntetisk biologi I, Projekt i laborativ syntetisk biologi II och Syntetisk biologi kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin