Projektledning med agila metoder

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5SD951

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5SD951
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Industriell teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 1 november 2017
Ansvarig institution
Institutionen för speldesign

Allmänt

Kursen ingår i Kandidatprogram i speldesign och projektledning, 180 hp,

Behörighetskrav

Projekt och ledarskap, 15 hp

Mål

Efter avslutad kurs skall studenten ha kunskap och förståelse för att:

  • Redogöra för och tolka agila projektledningsmetoder och -verktyg,
  • Använda agila projektledningsverktyg för att inleda, planera och genomföra speldesignprojekt.
  • Relatera agila projektledningsverktyg till projektimplementationens kontext och miljö
  • Utvärdera hur "stakeholders" och förändringar i, för projektet, externa faktorer påverkar projektplaneringen och genomförandet av projektet.
  • Visa en förståelse för avancerade kommunikationsfärdigheter och konflikthanteringsfärdigheter.

Innehåll

Genom kursen kommer studenterna agera projektledare över en grupp vilken har i uppgift att genomföra ett projekt som resulterar i produktionen av ett mindre spel. Studenterna behöver för detta ändamål applicera agila metoder och planera samt organisera projektarbetet, vilkete i sig kräver interaktion mellan individerna i gruppen. Interaktionen kommer därmed avkräva att studenterna använder sina förmågor i kommunikation samt olika kommunikationsverktyg.

Studenterna får inledningsvis en speldesigndokumentation som de utvecklar till ett fullskaligt agilt projektförslag, varpå de leder och styr projektet till dess slutförande genom att implementera det agila projektförslaget.

Kursen fokuserar på att förse studenterna med både en förståelse för, och en praktisk erfarenhet av att använda agila projektledningsmodeller och -verktyg. Studenterna kommer får teoretisk utbildning i agila och extrema projektledningsmodeller och -verktyg, vilket appliceras i den praktiska projektledningen.

Det agila tillvägagångssättet krävs för att snabbt åstadkomma en funktionell arbetsgrupp. För att lösa konflikter, minimera missförstånd och förbättra gruppens kommunikation får studenterna ta del av kommunikationsverktyg såsom Transaktionsanalys, aktivt lyssnande och A-B-C-metoden.

Undervisning

  • Föreläsningar
  • Övningar och inlämningsuppgifter
  • Seminarier och Workshops

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och diskussioner. En skriftlig tentamen samt skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det

angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar kursen Projektledning med agila metoder (1TG502).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin