Bioimaging och cellanalys

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 3MG036

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
3MG036
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Medicinsk vetenskap A1N, Molekylär medicin A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten, 19 december 2017
Ansvarig institution
Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Behörighetskrav

180 hp inom biologi, (bio-)medicin, bioteknologi, farmaceutisk biovetenskap, medicinsk vetenskap eller liknande internationell utbildning som ger relevant kunskap inom cellbiologi, genetik, biokemi och molekylärbiologi. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska B.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenterna fördjupad kunskap om metoder inom bioimaging och cellanalys samt dessas användning inom forskning och medicin.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

* beskriva olika typer av imaging-instrumentering och dess tillämpningar

* redogöra för olika typer av bildanalystekniker och deras tillämpningar

* förstå konceptet fluorescens och hur det är tillämpat inom mikroskopi

* redogöra för och värdera aktuella metoder och tekniker inom forskningsområdet, deras praktiska

utförande och användning inom forskning och diagnostik

* sammanställa, kritiskt analysera och värdera forskningsresulat samt redovisa dessa både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen syftar till att ge en inblick i aktuell kunskap samt framtida användning och utveckling av bioimaging-metoder som analytiska och diagnostiska verktyg inom forskning och sjukvård.

Teoretiska principer för olika typer av mikroskopibaserade detektionsmetoder exempelvis fluorescens, konfokal och multifoton mikroskopi kommer att behandlas och demonstreras.

Elektronmikroskopi kommer att belysas. Detektion av enstaka molekyler in situ med hjälp av FISH kommer att illustreras och FRET (Fluorescence Resonance Energy Transfer) liksom FRAP (Fluorescence recovery after photobleaching) metoder kommer att diskuteras.

Cytokemi och preparation av prover kommer att behandlas. Cellanalysmetoder kommer att illustreras genom analytisk preparativ flödescytometri. Digital bildanalys kommer att illustreras både teoretiskt och i praktiska övningar. Kvantitativ imaging liksom in vivo imaging och imaging av levande celler kommer att diskuteras.

Medicinska analysmetoder som används för klinisk diagnostik såsom helkroppsanalys och Positrion emission tomography (PET) kommer att illustreras. Aktuella metoder liksom utvecklandet av nya metoder och tekniker med applikationer inom klinik och forskning kommer att diskuteras.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter, presentationer relaterade till aktuella forskningsområden samt problembaserade övningar och experimentella moment. Deltagande i alla nämnda schemalagda aktiviteter är obligatoriskt.

Examination

Delkurser: Teori och seminarier 4,5 hp; Laboration 3 hp

Delkursen laboration kräver genomförda praktiska moment samt godkänd tillhörande litteratur-

uppgift. Delkursen teori och seminarier kräver aktivt deltagande och examineras genom en skriftlig examination vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Urval: seriellt: 1. Antagna till masterprogrammet i molekylär medicin, 2. Andra i mån av plats.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin