Aktuella frågor inom medicinsk antropologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5KA425

Kod
5KA425
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Kandidatexamen

Mål

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper om aktuella frågor inom medicinsk antropologi.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • Visa förmåga att utvärdera och kritisera den aktuella debatten om medicinsk antropologi och dess relation till biomedicin, folkhälsa och hälsopolicy;
  •  Förstå de specifika paradigm som används av medicinska antropologer när de bedriver antropologisk forskning och deltar i tvärvetenskapliga samarbeten;
  •  Uppvisa förståelse för aktuell forskning som bedrivs av medicinska antropologer i olika länder och inom olika vetenskapliga traditioner;
  •  Kunna identifiera lämpligt material i antropologiska tidskrifter och elektroniska databaser etc. för att förstå hur ett aktuellt ämne eller debatt som diskuteras i den befintliga litteraturen vuxit fram.

Innehåll

Kursen undersöker omfattningen av medicinsk antropologi och dess relation till biomedicin, folkhälsa och internationell hälsopolitik, som undersökningsområden och/eller samarbete. Med utgångspunkt i en kritisk medicinsk antropologisk ansats kommer kursen att behandla konsekvenserna av att bedriva forskning inom ett biomedicinskt sammanhang, oavsett om det är i det globala nord eller det globala syd. Vi kommer att undersöka de utmaningar som medicinska antropologer står inför i forskningssamarbeten med folkhälsa, internationella hälsoorganisationer och medicinsk personal. Frågor som ska undersökas kan omfatta en eller flera av följande teman: "Kroppen", digital hälsa, mental hälsa, sjukhusetnografi, läkemedel, anatomi, assisterad reproduktionsteknik, skolor för medicinsk antropologi, etc. Varje aktuell fråga kommer att fokusera på analysen av en monografi, med stöd av tidskriftsartiklar.

Undervisning

Undervisning ges i en eller flera av följande former: föreläsningar, seminarier och presentationer. Undervisningsspråk är engelska. Under dessa undervisningstillfällen kommer du att behöva använda dig av begrepp och empiriska datastudier som du har lärt dig under tidigare kurser - både för att hjälpa dig att förstå de "aktuella frågor" som presenteras inom kursen och för att visa att du kan sammanfatta och bedöma ett brett spektrum av relaterat material.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: Hemtentamen, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande, muntlig tentamen. Kursen betygssätts med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin